Haku kaupungin sivuilta:
 
© Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Hallintotoimisto

Palovahti 3, 60100 Seinäjoki
p. 044 418 1200
f. 06 416 2820

Laskutusosoite:
Seinäjoen kaupunki
Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Pl 215, 60101 Seinäjoki


pelastuslaitos(at)seinajoki.fi

Huomioitavaa öljylämmittäjille - tarkastakaa täyttöputket!

Öljysäiliöiden vanhojen täyttöliittimien on havaittu aiheuttavan ympäristövahinkojen riskiä. Osa liittimistä on kymmeniä vuosia vanhoja, jolloin niiden tiiveys on usein heikentynyt ja öljyä voi vuotaa täyttötilanteessa täyttöpaikalle.
 
Öljy säilyy maaperässä pitkään, jolloin pienien määrien kertyminen täyttöpaikalle vuosien mittaan aiheuttaa maaperän pilaantumista. Öljyvahinkojen puhdistaminen on kallista, koska pilaantunut maa-aines on poistettava ja korvattava puhtaalla. Lisäriskinä on öljyn leviäminen salaojan tai sadevesien mukana tontin ulkopuolelle ja pahimmillaan vesistöön.
 
Lämmitysenergiayhdistys on aiheellisesti linjannut, että vanhoihin ja nykyään usein epätiiviisiin sakaraliittimillä varustettuihin kohteisiin ei enää toimiteta lämmitysöljyä 30.6.2018 jälkeen. Vanhat sakaraliittimet on vaihdettava 2” Camlock –liittimeen. Liittimien vaihdon saa suorittaa vain Tukesin hyväksymä huoltoliike. Tarkempaa tietoa kuvineen on nähtävillä Ley:n tiedotteesta: https://www.ley.fi/sakaraliittimilla-varustettuihin-toimituskohteisiin-ei-toimiteta-enaa-oljya/
 
Lisäksi kannattaa varmistua, että omassa öljylämmitysjärjestelmässä ei ole käytössä 2-putkijärjestelmää ja muutos 1-putkijärjestelmään on tehty. Vanhat paluuputket polttimelta säiliölle vuotavat usein järjestelmästä ensimmäisenä. Näissä tilanteissa vuodon paikallistaminen voi olla haastavaa ja saneeraukset kalliita.
 
Selvitä myös, että öljypolttimen säädöt on kunnossa, jolloin öljyä säästyy ja nokipalojen riski vähenee. Samassa yhteydessä on hyvä tarkastaa kattilahuoneen palo-osastoinnin olevan tiivis ja että palo-ovea pidetään tiiviisti suljettuna. Jokaisesta järjestelmästä on pidettävä katsastustodistus tallessa vahinkotilanteiden varalta.
 

Lähde: Öljyalan palvelukeskus ja LEY

 

PELASTUSLAITOKSEN VALVONTATOIMINTA


Palotarkastukset muuttuivat osittain maksullisiksi, asuinrakennusten yleiset palotarkastukset säilyvät maksuttomina.
 
Pelastuslainsäädäntö uudistui 1.7.2011. Lain mukaan alueen pelastustoimi on velvollinen laatimaan valvontasuunnitelman. Pelastuslaitos voi periä maksun valvontasuunnitelman mukaisen palotarkastuksen tai muun valvontatoimenpiteen suorittamisesta. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos on siirtynyt 1.1.2013 käyttämään pelastuslainsäädännön mukaista valvontamallia ja maksullisia palotarkastuksia.
 
Asuinrakennuksiin tehtävät yleiset palotarkastukset säilyvät edelleen maksuttomina.
Pelastuslaitoksilla on valvontasuunnitelman mukaisesti käytössä myös ns. omavalvontajärjestelmä kattamaan osan asuinrakennuksiin tehtävistä palotarkastuskäynneistä. Omavalvonta tapahtuu siten että asuinrakennuksen omistaja saa pelastuslaitokselta kirjeen, joka sisältää pientalon paloturvallisuusoppaan, toimintaohjeet, itse täytettävän tarkastuslomakkeen sekä tarkastuslomakkeen palautuskuoren valmiiksi maksettuna. Kun lomake on ohjeiden mukaisesti palautettu, on palotarkastus kunnossa, ja asukas on samalla itse miettinyt oman kotinsa paloturvallisuutta. Valvontasuunnitelman mukaan maksullisiksi tarkastuksiksi muuttuvat taloyhtiöiden, yritysten ja laitosten, asuinrakennuksiin erikseen pyydetyt tai jälkipalotarkastukset sekä yleisötilaisuuksien palotarkastukset.
 
 
Perittävän maksun suuruuden on päättänyt pelastuslaitoksen johtokunta. Suomen pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työryhmässä, jossa on edustettuna myös Suomen kuntaliitto sekä Sisäasiainministeriön pelastusosasto, on laadittu ohjeelliset perustarkastushinnat. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksessa perustarkastushinnat on päätetty ohjeen mukaisiksi. Jossain tilanteissa tarvittava palotarkastuksen tuntitaksa on määritetty pelastuslaitoskohtaisesti aiheutuneiden keskimääräisten kokonaiskustannusten mukaan. Hinnasto löytyy tästä linkistä.
 
Asiakas voi kuitata yleisellä palotarkastuksella annetut korjausmääräykset tehdyksi lähettämällä soittamalla, lähettämällä lomakkeen, kirjeen tai sähköpostin pelastuslaitokselle. Mikäli asiakas toimii näin, vältetään jälkipalotarkastus, joka on maksullinen. Mikäli asiakas ilmoittaa korjausmääräykset tehdyksi, mutta pistokokein suoritettavassa tarkastuksessa ilmenee toisin, on tämä palotarkastus ja sitä seuraava jälkipalotarkastus maksullinen.
 
 
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella omavalvontatoimenpide toteutetaan siten, että omakotitalojen ja vapaa-ajanasuntojen haltijoille lähetetään pelastuslaitokselta kirje joka sisältää toimintaohjeet, itse täytettävän palotarkastuslomakkeen, pientalon paloturvallisuusoppaan ja palautuskirjekuoren.
Pientalon paloturvallisuusoppaasta löytyy tieto, miten palotarkastuslomakkeessa kysytyt asiat olisivat kunnossa. Opas on laadukas painotuote joka kannattaa säilyttää kotien arkistossa, koska useimpiin kodin paloturvallisuutta koskeviin kysymyksiin sieltä löytyy vastaus. Kun lomakkeet on palautettu pelastuslaitokselle, analysoidaan vastaukset ja arvioidaan onko kohteessa käytävä paikanpäällä.
 
Jätettäessä palotarkastuslomake palauttamatta, tulee palotarkastaja melko varmasti vierailulle.
 
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta postitetaan omavalvontakirjeitä n. 10 %:lle valvottavista kohteista, joka on kevään 2013 aikana n. 9000 kpl. Tämä vastaa vuosittain suoritettavien asuinkiinteistöjen ja loma-asuntojen tarkastusmäärää. Mikäli tämä toimintatapa osoittautuu hyväksi, lähetetään seuraavina vuosina omavalvontakirjeitä vastaavalla tavalla.
 
Varsinkin lapsiperheissä omavalvontatehtävän suorittaminen voidaan nähdä mukavana koko perheen yhteisenä oppimistapahtumana ja oman kodin turvallisuusasioihin tutustumisena.
 
Täytettävä omavalvontalomake löytyy täältä.

Pelastuspäällikkö/ Riskienhallinta
Kari Pajuluoma