Haku kaupungin sivuilta:
 
© Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Hallintotoimisto

Palovahti 3, 60100 Seinäjoki
p. 044 418 1200
f. 06 416 2820

Laskutusosoite:
Seinäjoen kaupunki
Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Pl 215, 60101 Seinäjoki


pelastuslaitos(at)seinajoki.fi
Sisäasiainministeriön pelastusosaston muistio avotulesta:

AVOTULEN KÄSITE PELASTUSLAISSA (379/2011)

Avotulen tekoa koskeva ohje Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella

Jätelaki kieltää jätteiden polttamisen. Varmista sallitaanko asianomaisen kunnan ympäristö- ja jätehuoltomääräyksissä risujen ja muun puhtaan puutavaran tai vastaavan avopolton. Useassa kunnassa avopoltto on kielletty taajaan asututulla - / kaava-alueella.

Kulotuksesta on aina ilmoitettava pelastuslaitokselle/ lähimmälle paloasemalle.

Valitse paikka avotulen teolle huolellisesti. Huomioi vallitsevat tuuliolosuhteet. Huolehdi ettei tuli pääse ryöstäytymään ympäristöön eikä savu aiheuta haittaa naapurille ja muulle ympäristölle.

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman lupaa.

Ennen sytyttämistä tulee paikalle varata riittävästi henkilöitä ja alkusammutuskalustoa. Esimerkiksi vesiletku, vesitynnyri, ämpäreitä, kastelukannu, hosa ja lapio ovat käyttökelpoisia alkusammutukseen. On hyvä kastella avotulen tekopaikan ympäristö ennen sytyttämistä.

Polttoa on valvottava tarkoin.

Avotulen pitämisen jälkeen on huolehdittava siitä, että tuli sammutetaan huolella. Tarvittaessa on järjestettävä jälkivartiointi.

Sytyttäjä vastaa aina avotulen teosta mahdollisesti aiheutuneista vahingoista

Jos polttaminen on niin mittavaa, että ulkopuoliset voivat erehtyä ja luulla sitä valvomattomaksi paloksi, on siitä ennakolta ilmoitettava pelastusviranomaisille.

Pelastusviranomaiset antavat tarvittaessa lisäohjeita avotulen teosta.

 

 Lainsäädäntöä:

Pelastuslaki 379/2011
5 §
Varovaisuus tulen käsittelyssä


Tulta sekä syttyvää, räjähtävää tai muuta vaarallista ainetta on käsiteltävä huolellisesti ja riittävää varovaisuutta noudattaen.

Ryhdyttäessä tulityöhön tai sellaiseen korjaustyöhön tai muuhun työhön, jonka johdosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista.

6 §
Avotulen teko


Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa.

Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa.

7 §
Kulotus

Edellä 6 §:ssä säädetyn estämättä saadaan kuivanakin aikana kulottaa erityistä varovaisuutta noudattaen, jollei 6 §:n 3 momentista muuta johdu.

Metsämaan kulotus on aina suoritettava kulotuksen käytännön työhön perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa.

8 §
Ilmoitusvelvollisuus


Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua.
  

  

Avotulien sytyttämiseen pelastuslaitos ei myönnä erillisiä lupia, mutta kehottaa
ennen tulien sytyttämistä varmistamaan ilmatieteenlaitoksen antaman metsäpalovaroituksen ja ruohikkopalovaaran tila.

Metsäpalovaroituksen ja ruohikkopalovaaran aikana kokon ja muiden avotulien tekeminen on kielletty.

 

 
Ennen kokon tai nuotion sytyttämistä muista:

  • Avotulen teko vaatii aina maanomistajan luvan
  • Valitse avotulen paikka huolellisesti ja huomioi vallitsevat tuuliolosuhteet. Huolehdi ettei tuli pääse ryöstäytymään ympäristöön eikä savu aiheuta haittaa naapurille ja muulle ympäristölle
  • Kokko on rakennettava palamattomalle alustalle, eli syttyvä kasvillisuus on poistettava sekä kokon alta, että riittävän laajalta alueelta sen ympäriltä. Turvallisimmat paikat ovat kallio, hiekkaranta tai vedessä oleva lautta
  • Paikalle tulee varata riittävästi henkilöitä ja alkusammutuskalustoa. Esimerkiksi vesiletku, vesitynnyri, ämpäreitä, kastelukannu, hosa ja lapio ovat käyttökelpoisia alkusammutukseen. Avotulen tekopaikan ympäristö on hyvä kastella ennen sytyttämistä.
  • Tulta ja ympäristöä on valvottava koko palamisajan
  • Palojätteet on lopuksi sammutettava vedellä


Avotulen sytyttäjä on vastuussa mahdollisista vahingoista. Hän on myös velvollinen
huolehtimaan kokon vartioinnista ja jälkisammutuksesta sekä palamisjätteiden
käsittelystä.