Haku kaupungin sivuilta:
 
© Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Hallintotoimisto

Palovahti 3, 60100 Seinäjoki
p. 044 418 1200
f. 06 416 2820

Laskutusosoite:
Seinäjoen kaupunki
Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Pl 215, 60101 Seinäjoki


pelastuslaitos(at)seinajoki.fi


Pelastusjohtaja

Pelastuslaitoksen pelastusjohtajana toimii Harri Setälä

 
Pelastusjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta
Pelastusjohtaja johtaa ja kehittää Pelastuslaitoksen toimintaa ja vastaa siitä, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Lisäksi pelastusjohtaja huolehtii Pelastuslaitoksen hallinnosta ja johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta.

Mitä muutoin on määrätty pelastuslaitoksen johtajan tehtävänä on:

 1. Päättää Pelastuslaitoksen palvelujen järjestämisestä ja toiminnan organisoinnista
 2. Valita henkilöt virkoihin ja toimiin sekä heidän sijaisensa.
 3. Päättää Pelastuslaitoksen henkilöstön tehtävistä, sijoittumisesta eri työyksiköihin sekä työyksiköiden vastuuhenkilöistä
 4. Myöntää alaisensa henkilökunnan virka- ja työvapaat, ellei niiden palkallisuus ole harkinnassa; antaa kotimaan ja ulkomaan matkustusmääräykset ja päättää alaisensa henkilökunnan koulutukseen osallistumisesta. Pelastusjohtajan virka- ja koulutusmatkat ratkaisee tekniikkakeskuksen toimialajohtaja
 5. Hyväksyä ja irtisanoa Pelastuslaitoksen toimialaan liittyvät sopimukset
 6. Päättää liikelaitoksen tavara- ja palveluhankinnat 400 000 euroon (alv 0%) saakka lukuun ottamatta seudullisia yhteishankintoja, joista päättää hankintajohtaja.
 7. Päättää muun kuin johtokunnan määräämän hinnoittelun
 8. Maksujen määrääminen ja maksuunpano
 9. Päättää liikelaitoksen irtaimen omaisuuden myynnistä
 10. Päättää alueiden ja tilojen luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön
 11. Hyväksyä laskut ja maksumääräykset
 12. Päättää henkilöstö-, yleis- ja taloushallintoon kuuluvista asioista niistä annettuja määräyksiä noudattaen
 13. Nimittää alueen pelastusviranomaiset
 14.  Hyväksyä koko Pelastuslaitosta koskevat ohjeet


Toimivallan siirtäminen
Johtokunta voi päätöksellään siirtää 3 §:n 19-20 -kohtien mukaisia tehtäviä ja ratkaisuvaltaa pelastusjohtajalle.
Pelastusjohtaja voi päätöksellään siirtää tehtäviä ja ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.


Johtoryhmä
Pelastusjohtaja nimeää johtoryhmän.


Asiakirjojen allekirjoittaminen
Pelastuslaitoksen asiakirjat allekirjoittaa pelastusjohtaja. Muutoin noudatetaan
Seinäjoen kaupungin hallintosääntöä.